Tài liệu chứng từ - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

****Customer service Executive **** 7-month contract

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (SALE LOGISTICS)

NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN - FULLTIME (số lượng: 2)

02 nhân viên chứng từ hàng xuất Consol cho văn phòng Hồ Chí Minh.

1. L/C giáp lưng là gì ? 2. L/C giáp lưng được dùng trong trường hợp nào ? 3. Đặc điểm của L/C giáp lưng ( Back to Back LC ) là gì ? 4. So sánh L/C chuyển nhượng và L/C giáp lưng. 5. Quy trình thanh tón L/C giáp lưng. 6. Rủi ro trong L/C giáp lưng.

Xem chi tiết

Thư tín dụng thường được phát hành bằng điện

Xem chi tiết

I- KHÁI NIỆM CHUNG 1. Khái niệm bảo hiểm 2. Bản chất của bảo hiểm 3. Vai trò của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 4. Các loại bảo hiểm vận tải hàng hóa Xuất Nhập Khẩu II- ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 1. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển là gì ? 2. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển 3. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển 4. Các điều kiện bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hóa Xuất Nhập Khẩu bằng đường biển III- GIÁ TRỊ BẢO HIỂM, SỐ TIỀN BẢO HIỂ VÀ PHÍ BẢO HIỂM 1. Gía trị bảo hiểm. 2. Số tiền bảo hiểm. 3. Phí bảo hiểm. IV- HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 1. Khái niệm và tính chất của hợp đồng bảo hiểm. 2. Các loại hợp đồng bảo hiểm. VI- CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH - BỒI THƯỜNG TỔN THẤT: 1. Công tác giám điịnh tổn thất 2. Công tác bồi thường tổn thất

Xem chi tiết

VGM (Verified Gross Mass) là quy định trong công ước SOLAS yêu cầu toàn bộ chủ hàng (shipper) phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng, quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016...

Xem chi tiết

FCR (viết tắt Forwarder’s Certificate of Receipt) là một trong các chứng từ của hoạt động giao nhận vận tải. FCR do FIATA đề xuất để sử dụng cho các người giao nhận quốc tế trong phạm vi tổ chức FIATA từ năm 1955...

Xem chi tiết

Vận đơn hàng không là chứng từ do người chuyên chở phát hành để xác nhận việc nhận lô hàng để vận chuyển bằng máy bay. Thuật ngữ này trong tiếng Anh là Air Waybill, thường viết tắt là AWB.

Xem chi tiết

Chứng từ bảo hiểm là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm và dùng để điều tiết quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và người được bảo hiểm...

Xem chi tiết